Kopierar ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna som publicerats med anledning av uppståndelsen kring Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet.

[PRESSMEDDELANDE FRÅN SVERIGEDEMOKRATERNA]

Med anledning av att den debattartikel om islamisering, som Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson under gårdagen fick publicerad i Aftonbladet, av ett samstämmigt etablissemang, har dömts ut som helt baserad på lögner, fördomar och allmän illvilja, publicerar partiet här några av de källor som legat till grund för artikelns innehåll.
Slutsatsen, som partiet menar att man kan dra av nedanstående källförteckning, är att om Jimmie Åkessons artikel skall kunna definieras som lögnaktig och hetsande, så måste detta också innebära att svensk och utländsk media vid upprepade tillfällen har fört fram enskilda fall av lögner och hets, men om dessa medier talar sanning, då är också påståendena i Åkessons artikel sanna.
Beträffande artikeln vill Sverigedemokraterna också informera om att rubriken, som av Aftonbladet framställdes som ett citat, som flitigt citerats av andra medier och till och med varit föremål för en polisanmälan, var helt påhittad av Aftonbladet själva. Partiet kontaktade under gårdagen av Aftonbladet för att kräva en rättelse, då man ansåg att rubriken framställde artikelns innehåll på ett felaktigt sätt och gav sken av att Åkesson vände sig emot enskilda muslimer snarare än islam som religion och ideologi. Tidningen vägrade dock att rätta till sitt misstag.
Urval av källor till stöd för artikelns olika påståenden:
En relativt stor andel av Europas muslimer hyser fundamentalistiska uppfattningar:
Den tyska ”Verlockender Fundamentalismus. Türkische Jugendliche in Deutschland” (Wilhelm Heitmeyer, Joachim Müller, Helmut Schröder) från 1997, visade att attityderna bland de turkiska andragenerationsinvandrarna i Tyskland såg ut enligt följande:

– 49% ansåg sig vilja leva efter Koranen (följa gudomliga befallningar) och motsätta sig alla former av moderniserad Islam (reformation)
– 65% var övertygade om sharia-lagens överlägsenhet jämförd med annan lagstiftning
– 50 % ansåg sig aldrig komma att anpassas till sättet att leva i väst utan hellre styras av Islam
– 56 % ansåg alla andra religioner än Islam vara falska (omöjliga att anpassa sig till) och tillskyndarna otrogna
– 36 % kunde tänka sig att utöva våld mot otrogna om det var till fördel för Islam
– 23% ansåg det vara rätt att döda den som motarbetade Islam
– 30% ansåg att författaren Salman Rushdie skulle avrättas för att ha smädat islam

En undersökning gjord av institutet, Foqus Ethno marketing, i december 2004, visade att var tredje muslim i Holland ville införa Sharialagar i landet.
ICM-undersökning, Storbritannien, 2006 visade på en muslimsk radikalisering och att bland annat att 40% av Storbritanniens muslimer vill att Sharialagar skall införas i landet samt att ca var femte tillfrågad uppgav sig sympatisera med ”känslorna och motiven” hos de självmordsbombare som 2005 dödade 52 britter i en tunnelbaneattack.
En undersökning utförd av institutet, Lansdowne Market Research, 2006, Irland, visade att 36% av de irländska muslimerna ville att sharialagar skulle införas på Irland. Bland de unga muslimerna var det hela 57% som ansåg att Irland borde bli en muslimsk stat. 19% av de tillfrågade sade sig respektera Al-Qaida och Osama bin Ladin.

Radikaliseringsprocess bland muslimer i Sverige:
Oss veterligen finns inga stora attitydundersökningar liknande de ovan anförda beträffande svenska förhållanden. Flera indikationer på en pågående radikalisering har dock framkommit de senaste åren:

* Svenska Dagbladet uppger 2004-05-24 att företrädare för Södermalmsmosken i Stockholm, vid inofficiella samtal, uppgivit att de upplever ett växande problem med fundamentalism bland unga muslimer i Stockholm och att det börjat dyka upp grupper som stöder talibanerna i Afghanistan.

* När den ledande socialdemokraten, Nalin Pekgul, i november 2005, tillkännagav att hon bestämt sig för att lämna Tensta uppgav hon den ökade radikalisering bland muslimerna, främst de unga, som ett av huvudskälen.

* Sydsvenska Dagbladets artikelserie ”Haram inom islam” från februari 2006 gav flera exempel på radikalisering bland unga muslimer.

* Även Uppdrag gransknings program om islam och integrationen från 2006 gav flera allvarliga exempel på fundamentalism bland unga muslimer i Sverige.

* Kravallerna i Rosengård i december 2008, då muslimska ungdomar, under stridsropet Allah Akbar!, angrep polisen i syfte att bevara sin källarmoské, borde också kunna betraktas som en i raden av indikationer på en ökad radikalisering.

* I januari 2009 presenterades rapporten ”Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö”. Rapporten som utförts av ,Centrum för Asymmetriska Hot och Terrorismstudier (CATS), visade på en pågående radikalisering bland Malmös muslimer.

Konstnärer i Sverige under dödshot:

* Sveriges Radio meddelade i september 2007 att den svenske konstnären Lars Vilks tilldelats polisbeskydd efter att ha fått motta mängder av dödshot och efter att en fundamentalistisk muslimsk grupp satt ett pris på hans huvud på grund av att han ritat en karikatyrteckning av profeten Muhammed.

* I februari 2005 valde Världskulturmuseet i Göteborg att plocka ned/cencurera ett verk av konstnärinnan Louiza Darabi. Verket hade upprört svenska muslimer eftersom det skildrade en sexakt och en vers ur koranen i samma bild. Orsaken till att verket plockats bort var att museet och konstnärinnan hotats.

Ett tiotal muslimska terrororganisationer etablerade i Sverige:
Sydsvenska Dagbladet rapporterade 2001-09-18 att Svenska Säpo skulle överföra information om militanta islamiströrelser i Sverige till sina amerikanska kollegor. I artikeln sägs det att: ”Säpos terroristrotel såg under 1990-talet hur ett tiotal militanta muslimska rörelser – alla med stark koppling till internationell terrorism – etablerade sig i Sverige.” . Som exempel på dessa grupper nämns bland annat: Hizbollah, GIA, Al-Gamaa al-Islamiya, Al-Jihad, den egyptiska grenen av Islamiska Jihad.

Ledande muslimska företrädare har framfört krav på införandet av sharialagar i Sverige:
Enligt Dagens Nyheter 2006-04-27 hade Mahmoud Aldebe, ordförande för Sveriges muslimska förbund med ca 70 000 medlemmar sänt ut ett brev till samtliga riksdagspartier där han krävde införandet av sharialagar på det familjerättsliga området i Sverige samt en rad andra åtgärder för att förändra det svenska samhället i islamistisk riktning. Trots vissa protester från andra muslimer har Aldebe kunnat sitta kvar som ordförande och fortsätta samarbeta med andra muslimska organisationer i Sverige. Nu ämnar han kandidera till riksdagen för centerpartiet.

Svenska landsting använder skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på fullt friska småpojkar:
Tidigare i år meddelade Sveriges kommuner och landsting, SKL, att man fattat beslut om att rekommendera att alla landsting ska erbjuda omskärelse av pojkar, även om det inte är medicinskt motiverat. I pressmeddelandet sades det också att 10 landsting idag erbjuder sådan omskärelse.

Flest våldtäkter i Europa:
I en artikel med rubriken ”Flest våldtäkter i Sverige” rapporterade Dagens Nyheter 2009-04-27 att ett europeiskt forskarteam under ledning av professor, Liz Kelly från Metropolitan University i London, kunnat konstatera att Sverige hade högst antal anmälda våldtäkter av samtliga europeiska länder. Antalet våldtäkter i Sverige var 46 st per 100 000 invånare, vilket t ex är dubbelt så mycket som England och nästan 20 ggr så mycket som i flera östeuropeiska länder.

Överrepresentation bland män från muslimska länder:
I Brottsförebyggande Rådets rapport ”Invandrare och invandrares barns brottslighet 1996:2″ framgår det att invandrare är överrepresenterade med 4,5 ggr jämfört med svenskar beträffande brottskategorin våldtäkt. Störst överrepresentation har invandrare från de muslimska länderna Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak.
Brå tittade på socioekonomiska faktorer som en förklaring till överrepresentationen men kom fram till att detta inte förändrade bilden i någon avgörandeutsträckning.
I rapporten skrev Brå att det kan ”konstateras att invandrarnas överrepresentation inte beror på ogynnsam fördelning av ålder, kön, bostadsort och socioekonomisk status.”
I Brå-rapporten ”Brottslighet födda i Sverige och utlandet 2005:17″ framgår det att situationen inte förändrats nämnvärt sedan den förra rapporten gjordes. Den totala överrepresentation, liksom överrepresentation beträffande brottskategorin våldtäkt är ungefär densamma för invandrarkollektivet som helhet. I denna rapport redovisas inte våldtäktsmännens ursprungsland på samma sätt som i den förra rapporten. Det konstateras dock att personer från Nordafrika har den totalt sett högsta överrepresentationen beträffande samtliga brott varför det är rimligt att anta att det även denna gång är män från muslimska länder som har den största överrepresentationen också beträffande våldtäkt.
Det generella mönstret tycks vara detsamma även i andra länder. Den norska tidningen Aftenposten rapporterade 2005-09-01 att utomeuropeiska män låg bakom två tredjedelar av de anmälda våldtäkterna i Oslo, trots att de bara utgör 14% av befolkningen.
I Dagens Nyheter 2000-02-11 intervjuades en grupp invandrarungdomar med bakgrund i Mellanöstern angående en gruppvåldtäkt i Rissne några veckor tidigare. Svaren som framkom visar att det bland invandrare meddenna bakgrund, som i de flesta fall också är muslimsk,finns attityder som skulle kunna utgöra en förklaring till överrepresentationen. Hur utbredda dessa attityder är, finns det dock, oss veterligen, ingen statistik på. Nedan följer ett citat från artikeln:
”…det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som att våldta en arabisk tjej, säger Hamid. Den svenska tjejen får ju massor av hjälp efteråt, och hon har nog redan knullat. Men arabtjejen får problem med sin familj. För henne är det en stor skam att bli våldtagen. Det är viktigt att hon har kvar oskulden när hon gifter sig. […] Det var ingen tillfällighet att det var en svenska som skändades i Rissne – det framgår tydligt av samtalet med Ali, Hamid, Abdallah och Richard. Alla fyra ser i någon mening ner på svenska flickor och hävdar att denna inställning är vanlig bland unga män med föräldrar som har invandrat till Sverige. […] Det är alldeles för lätt att få en svensk hora… tjej, menar jag, säger Hamid och ler generat över sitt ordval. […] Många invandrarkillar är ju med svenska tjejer när de är tonåringar. Men sen när de ska gifta sig tar de en riktig kvinna från sin egen kultur som inte har varit med någon kille. Så ska jag göra. Jag har inte så mycket respekt för svenska tjejer. Man kan säga att de blir sönderknullade.”

Separata badtider för män och kvinnor
I bland annat en artikel i Svenska Dagbladet 2008-02-28 framgår det att separata badtider för män och kvinnor blir allt vanligare i Sverige. I artikeln framgår det också att denna utveckling har en koppling till islams krav om att en kvinna inte får visa sin kropp för någon man hon inte är gift med.

Utredning av införandet av könssegregerad simundervisning i skolan
I Sydsvenska Dagbladet 2008-04-08 kunde man läsa att Malmös styrande politiker överväger att tillsätta en utredning om att införa könssegregerad simundervisning i skolan eftersom många muslimska föräldrar tycker det är syndigt att pojkar och flickor simmar tillsammans och därför förbjuder sina barn att delta. Attityden bland de muslimska föräldrarna har resulterat i en kraftigt försämrad simkunnighet bland barnen i invandrartäta stadsdelar.

Förskolor slutar servera fläskkött
I Sydsvenska Dagbladet 2007-03-31 kunde man läsa att flera av kommunens förskolor nu slutar att servera fläskkött till barnen. Orsaken är att det blir för dyrt att köpa in både fläskkött till de icke muslimska barnen och nötkött till de muslimska…

Nya skollov för att fira avslutningen på Ramadan
I en artikel i Dagens Nyheter 2004-06-10 framgick det att Sigtuna och Huddinge kommun fattat beslut om att införa ett nytt skollov för att fira Eid al fitr, avslutningen på Ramadan. I artikeln sägs det också att flera kommuner och stadsdelar överväger att följa exemplet eller redan har infört liknande lösningar.

Muslimsk majoritet i Malmö inom några decennier:
I en artikel i Financial Times 2008-01-18 kan man läsa följande:
”Malmö (population 278,000) is now one-quarter Muslim. And that proportion is rising rapidly due to continuing immigration and differential birth rates. Officials accept that most of the inhabitants will be of non-Swedish origin within a decade, and that a Muslim majority could follow soon after that. Like more obvious multi-ethnic places such as Birmingham and Rotterdam, Malmö would be a ”majority minority” city.”

Annonser

Note: This was written in October 2007 and might be outdated.

A recent unofficial poll made by SIFO[1] shows that the Sweden Democrats, the biggest nationalist party in Sweden, and the biggest party outside the Riksdag would get 3,6% of the votes if there would be an election today, a notable increase since last year’s election in which the party got 2,9% of the votes in the national election.[2] There is no doubt that the party is getting more and more support. It is already the forth most popular party among Swedish males, with a support of 5,9%, close behind the Liberal People’s Party with a male support of 6,0%. However their female supporters are not as many, SD only get 1,4% of the female votes. This is a comparatively huge difference, but it is not only by mere accident, the sympathies between men and women do differ among all parties due to the social situation in our society.

There are a lot of factors that affect how we vote. Socioeconomic status, education, gender, age, social environment are some examples. People with low socioeconomic status and low level of educational attainment are more likely to vote for a Labour party, whereas more educated people with higher socioeconomic status are more inclined to vote for non-Socialist parties. Young people tend to think that education is an important issue, while older people might prefer a better senior care.[3] It is not too hard to understand why this is, but why does gender affect why voters vote the way they do?

The SIFO poll is not the only example that shows that the Sweden Democrats have more support from men. In 2006’s “Ungt Val” they received almost 20% of the votes from the male youths between 15 and 21 years of age), but only 11.9% when including votes from women in the same age.[4] A huge difference, but it is not specific to them. Statistics show that it is more common that women support the left of the political blocs, while men support the right.[5][6] This rift between the sexes is even bigger among young people.[7] SD are not unique in having differences in support between the genders, but the difference is more obvious.

Some would come to the conclusion that this is because of the same reasons as the difference between the two blocs, and the Sweden Democrats being labelled as “extreme right” would therefore have a more extreme difference. However the term “extreme right” is very misleading, as SD (and many other European nationalist parties) is more of a social conservative party, not really fitting into the traditional left-right spectrum, but still being more of a party in the centre of the spectrum, hence that conclusion is lame. When looking at how their voters voted in the election in 2002 we see that they got an almost equal amount of votes from the left and the right bloc,[8] the majority being from either the Social Democrats or the Moderate Party,[9] however it is more common that they define themselves as right wing rather than left wing (but most of them do not define themselves as any of it).[10]

The trend that women are more left orientated than men is new. The historical difference in Sweden is small, but still notable. Until recently women have generally been more supportive of cultural conservatism and religious ideals, and more inclined to vote for non-Socialist parties. However, by 1976 the difference was close to zero and in the 1980s it had turned over, and as previously stated it is still that way.[11] In the election in 1998 the difference was record high, but by 2002 it had decreased again. There still were some major distinctions in the voting patterns of men and women aged 23-30 years though, the Left Party and the Moderate Party, are the most extreme examples of this. The percentage of these women who voted for the Left Party (15%) were slightly less than  twice as many as the men (8)%, and the men who voted for the Moderate Party (20%) were just over twice as many as the women (9%).

According to two experts in political science, Maria Oskarson and Lena Wängnerud, this historical change is caused by the fact that women began making themselves heard and being more active in politics in the 70s.[12] Having the traditional role of child raisers, they saw the society from a different angle and lay more importance on care matters, something that the working men did not care about. Men thought matters dealing with unemployment, unions and taxes were important, as those things had impact on them. Why would they care about child-care, when the wives could take care of the children?

When the women entered the political scene and began talking about these subjects, they often joined the political left, as they were more inclined to listen to them and began gaining more votes from other women. Earlier, when only men were politicians, they had been no good alternative for these women. There is still an uneven proportion between the sexes in the Riksdag (45% women), the county councils (47%) and the municipal councils (42%) however.[13] Women vote for parties who understand them, who see things from their point of view. One can come to the conclusion that women vote for anyone who deals with issues that concern women and their daily lives. And who would understand women and their needs best, if not other women? The exception from this is the Christian Democrats who have more female voters,[14] but 70% men elected.[15]

This might be where the Sweden Democrats fail. In the party leadership, there are only two women – but 16 men.[16] The same goes for party representatives, it is dominated by men.[17] An explanation to this is that the political oppression many members are subjected to, such as violence from extremist groups, such as Antifascistisk Aktion, [18] and fear of being sacked,[19] or expelled from the union.[20] This does, according to party representative Patrik Ohlsson, result in a huge loss of men, and even more women, who could have represented the party.[21] As there is probably a great loss of potential female voters in this area SD have recently started a network for women, lead by the vice party chairman, Anna Hagwall, who will deal with issues concerning women and try to broaden the party’s perspective. This should contribute to making women’s issues more important in the party, compensating for the low number of female members, and they are hoping that this will lead to more female voters, members and even representatives.[22]

In southern Sweden, the difference between the genders when it comes to supporting the Sweden Democrats is smaller than in the rest of Sweden. Anders Sannerstedt, senior lecturer in political science, says this is because women are less likely to vote for parties that are not yet as well established as others,[23] and statistics from the SOM (Society, Opinion and Media) Institute shows that as a result of this, the differences between men and women living in Scania (which is geographically and culturally close to Denmark where SD’s sister party Danish People’s Party have been successful), where SD has established itself best, are much lower than in the rest of Sweden. There is even a slightly higher support among young women than young men.[24]

There is also a Darwinistic reason why men are more nationalistic. Throughout the history of mankind we have stuck together in our packs. To protect the group and guarantee the spread of their genes, men made sure no alien male could produce offspring with their women, but if lucky they could produce own offspring with alien women themselves. The women never had to fight for their right to produce offspring, and did not have to bother whether the one making her pregnant was from her own pack or another group, as her genes would spread anyway. A modern example of this is when the Soviet Union “liberated” the people in eastern Germany and Europe in World War II, and the Red Army soldiers raped maybe as many as 15 million women, or even more.[25]

In conclusion we can tell that there is a difference between men and women’s political opinions, but it is hard to tell whether this is caused by cultural or biological differences. In the end it is of course depending on the individual what he or she thinks, no matter if it is a man or a woman. But we should be aware of the fact that your sex is part of who you are and affects what you do, how you act and your political opinions. Some things are biologically determined and some culturally. But we cannot deny that there might be biological nor cultural reasons behind, and we will have to guess that it is a combination of both.

Bibliography (in order of appearance)

Dagens Nyheter – Sverigedemokraterna går hem hos män
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=695811
(published September 22, 2007 – accessed October 15 2007)

Sverigedemokraterna – Valresultat i de allmänna valen 2006
http://www.sverigedemokraterna.net/press_text.php?action=fullnews&id=745
(published October 1, 2006 – accessed October 18, 2007)

Holmberg, Sören & Oscarsson, Henrik – Svenskt väljarbeteende (2002) p.7, 25-27
http://www.scb.se/statistik/ME/ME0106/2002A01/ME0106_2002A01_BR_05_ME04SA0401.pdf
(accessed October, 16, 2007)

Aftonbladet – Vinnare 2006 – ultrahögern
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article384041.ab
(published June 7, 2006 – accessed October 16, 2007)

Aftonbladet – Röda tjejer – och blå killar
http://wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,67492914_852__,00.html
(published June 7, 2006 – accessed October 16, 2007)

SVT – Valu 2006
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=57344
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=56758
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=56673
(accessed October 17, 2007)

Välfärd 2006:2 p. 7
http://www.scb.se/Grupp/allmant/BE0801_2006K02_TI_04_A05ST0602.pdf
(published May 30, 2006, accessed October 16, 2007)

Metro – Sverigedemokrater storsatsar i Skåne
http://www.metro.se/se/article/2006/08/07/07/5032-23/index.xml
(published August 7, 2006 – accessed October 17, 2007)

Samarbeta jämt – Kvinnor i politiken
http://www.samarbeta.org/tibet/page/4002/sv;jsessionid=80CFD2E5E7851917F099C08F0B648CFE
(accessed October 16, 2007)

Statistics Sweden – Sveriges officiella statistik: Nominerade och valda kandidater vid de allmänna valen 2002 p.12
http://www.scb.se/statistik/ME/ME0107/2003M00/ME12SM0301.pdf
(published May 26, 2003 – accessed October 17, 2007)

Sverigedemokraterna – Partistyrelsen
http://www.sverigedemokraterna.net/parti_ps.php
(accessed October 16, 2007)

Anders Sannerstedt – Sd ett parti för medelålders
http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article258156.ece
(published August 12, 2007 – accessed October 15, 2007)

Expressen – Säpo: Hot och våld mot sd ökar
http://www.expressen.se/nyheter/1.801031/sapo-hot-och-vald-mot-sd-okar
(published August 16, 2007 – accessed August 16, 2007)

Sydsvenskan – Sparkad för sina åsikter
http://sydsvenskan.se/sverige/article123330.ece
(published October 16, 2005 – accessed August 16, 2007)

Sydsvenskan – Ännu en sd-medlem slängs ut ur facket
http://sydsvenskan.se/sverige/article147722.ece
(published March 15, 2006 – accessed October 16, 2007)

Patrik Ohlsson – Veckobrev 2/10 -07
http://patrik-i-politiken.blogspot.com/2007/10/veckobrev-210-07.html
(published October 2, 2007 – accessed October 15, 2007)

Sverigedemokraterna – Glädjande siffror i ny undersökning
http://www.sverigedemokraterna.net/index.php?action=fullnews&id=898
(published September 24, 2007 – accessed October 16, 2007)

Dagens nyheter – Sverigedemokraterna går hem hos män
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=695811
(published September 22, 2007 – accessed October 11, 2007)

The Daily Telegraph – Red army troops raped even Russian women as they freed them from camps
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2002/01/24/wbeev24.xml&sSheet=/news/2002/01/24/ixworld.html
(published January 25, 2002 – accessed October 18, 2007)


[1] http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=695811

[2] http://www.sverigedemokraterna.net/press_text.php?action=fullnews&id=745

[3] http://www.scb.se/statistik/ME/ME0106/2002A01/ME0106_2002A01_BR_05_ME04SA0401.pdf  p. 25-27

[4] http://www.aftonbladet.se/nyheter/article384041.ab

[5] http://wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,67492914_852__,00.html

[6] http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=56758

[7] http://www.scb.se/Grupp/allmant/BE0801_2006K02_TI_04_A05ST0602.pdf

[8] http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=56673

[9] http://www.metro.se/se/article/2006/08/07/07/5032-23/index.xml

[10] http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=57344

[11] http://www.scb.se/statistik/ME/ME0106/2002A01/ME0106_2002A01_BR_05_ME04SA0401.pdf p. 25-26

[12] http://www.samarbeta.org/tibet/page/4002/sv;jsessionid=80CFD2E5E7851917F099C08F0B648CFE

[13] http://www.scb.se/statistik/ME/ME0106/2002A01/ME0106_2002A01_BR_02_ME04SA0401.pdf p. 7

[14] http://www.scb.se/statistik/ME/ME0106/2002A01/ME0106_2002A01_BR_05_ME04SA0401.pdf p.26

[15] http://www.scb.se/statistik/ME/ME0107/2003M00/ME12SM0301.pdf p. 12

[16] http://www.sverigedemokraterna.net/parti_ps.php

[17] http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article258156.ece

[18] http://www.expressen.se/nyheter/1.801031/sapo-hot-och-vald-mot-sd-okar

[19] http://sydsvenskan.se/sverige/article123330.ece

[20] http://sydsvenskan.se/sverige/article147722.ece

[21] http://patrik-i-politiken.blogspot.com/2007/10/veckobrev-210-07.html

[22] http://www.sverigedemokraterna.net/index.php?action=fullnews&id=898

[23] http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=695811

[24] http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article258156.ece

[25]http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2002/01/24/wbeev24.xml&sSheet=/news/2002/01/24/ixworld.html